Kneipp nyereményjáték szabályzat

1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója:
Kneipp Magyarország (továbbiakban: „Szervező” Signatura Kft. nyereményjátékot szervez (továbbiakban: „Játék”).
2. A Játék Résztvevői:
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Instagram felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált. (továbbiakban: „Játékos”).
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, továbbá azon személyek sem, akik a Játék megalkotásában, lebonyolításában, illetve a Szervező Instagram oldalának üzemeltetésében részt vettek. Ezen kívül nem vehetnek részt ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói sem. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.
3. Játék leírása:
A Játék során a Játékosoknak a like-olniuk kell a Játék kiírást tartalmazó bejegyzést, alatta pedig kommentben meg kell jelölni két valós személyt, akik szintén az Instagram alkalmazás felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztráltak. A játék kiírás megtalálható a Játékot kiíró Kneipp Magyarország Instagram oldalán.
http://www.instagram.com/kneippmagyarorszag
4. Sorsoláson való részvétel:
A Sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik követik a Játékot kiíró instagram profilját (@kneippmagyarorszag). A Játék lezárásáig like-olják, és megjelölnek legalább két valós személyt a Játékot kiíró Kneipp Magyarország Játék bejegyzése alatt.
5. A Játék időtartama
A játékkiírást tartalmazó posztban.
6. Sorsolás:
A Sorsolás helye: a Signatura Kft. által megbízott telephelyén.
A Sorolás nem nyilvános. A Sorsolást a Szervező lebonyolításért felelős munkavállalója végzi.
7. Nyeremények és Nyertesek:
A Játékkiírást tartalmazó posztban megjelölt ajándék kerül kisorsolásra, a kiírásban meghatározott mennyiségben.
A sorsolás menete az Instagramon: A Wask alkalmazás segítségével sorsolunk a játékot kiíró posztjai alá érkezett kommentelők közül.
A Szervező a Sorsolás eredményét a Kneipp Magyarország Instagram profilján storyként teszi közzé (továbbiakban ”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Játékos neve jelenik meg, amelynek nyilvánosságra hozatalához a Játékos a Játékra történő jelentkezésével előzetesen és kifejezetten hozzájárult. A Nyertes közzététele után Nyertesnek 10 naptári nap áll rendelkezésére, hogy felvegye a kapcsolatot a szervezővel. Ennek hiányában Nyertes nem jogosult a Játék nyereményére. Amennyiben Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, Szervező új nyertest sorsol.
A Nyertes nyereményét megegyezés szerint juttatjuk el a nyerteshez. Az egyeztetéshez a Szervező felhasználhatja a Játékos Instagram profiljában megadott nyilvános elérhetőségi adatok körét (telefonszám, e-mail cím), illetve ezek hiányában ezen elérhetőségi adatok megadását kérheti a Nyertestől. A Szervező kizárja a Játékból, azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Játékos a Játék bármely részében megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt valamely feltételnek. A Játékos téves vagy megtévesztő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
9. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék időtartama alatt is ‐ egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a Kneipp Magyarország Instagram profilján. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Játékkal kapcsolatos olyan hozzászólást, mely a közerkölcsöt, mások vallási‐, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Kneipp Magyarország Instagram profiljáról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.
10. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:
A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén bírósághoz fordulhatnak.
Az érintettek köre a Játékban résztvevő Játékosok. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Játékosok a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező személyes adatait kezelje, valamint hogy nyertesség esetében a Szervező a Nyertes nevét a Kneipp Magyarország Instagram profilján nyilvánosságra hozza.
A Játék során kezelt és feldolgozott személyes adatok köre az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, cím, Instagram azonosító, Instagram profil link.
Az adatgyűjtés és adatkezelés célja a Játékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés, tehát a Játékban résztvevő Játékosok azonosítása, valamint a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel.
A játék kiírásától a nyeremény átadásáig tart. A nyeremény átadását követően, és ezzel a nyereményjáték lezárásaként a kezelt adatok köre törlésre kerül.
A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Szervező végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Amennyiben adatai felhasználásához a Játékos nem járul hozzá, ezt írásban kell jeleznie az info@signatura.hu e-mail címen.
9. Az Instagrammal kapcsolatos tájékoztatás:
A Szervező kijelenti, hogy a Játék teljes mértékben független az Instagramtól és a Facebooktól azt az Instagram és Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos az Instagrammal és a Facebookkal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. Az Instagramot a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Játékkal megvalósított promóció az Instagramtól független, az Instagram a promóciót nem támogatja. A Játékos által megadott adatokat az Instagram nem kezeli, nem dolgozza fel.
10. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:
A Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadását jelenti. A nyereményjátékkal kapcsolatos információkat és a hivatalos játékszabályzatot Szervező a www.furdokristalyok.hu internetes oldalon teszi közzé.
Kelt: Budapest, 2023. Február 28.
 
10.000 Ft felett ingyenes szállítás
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram